REGULAMIN DYŻURÓW PRAWNYCH DLA BARTEROWICZÓW

 1. Usługodawcą jest LEX CAPITALIS Sp. z o.o., ul. Małopanewska 18/6, 54-212 Wrocław, KRS: 0000285720, NIP: 8992615972, REGON: 02057044300000 (w dalszej części Regulaminu: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Barterowiczów usługę w postaci cyklicznych dyżurów prawnych. Dyżury prawne odbywać się będą w każdy piątek w godzinach od 12 do 16 w siedzibie Usługodawcy, tj. przy ul. Małopanewskiej 18/6, 54-212 Wrocław. Dyżury prowadzone będą przez członka Barter Klubu – radcę prawnego Pawła Pulkę (nr wpisu: WR-3416, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu).
 3. W ramach dyżurów prawnych radca prawny świadczyć będzie Barterowiczom usługi prawne w postaci udzielania porad prawnych oraz pomocy w sporządzaniu pism. Z zakresu usług prawnych wyłączone są porady z zakresu prawa podatkowego oraz prawa karnego skarbowego.
 4. Barterowicze mogą zapisać się na dyżur poprzez dokonanie wcześniejszej rejestracji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres m.brzezinska@lexcapitalis.pl. Wiadomość powinna zawierać wskazanie imienia i nazwiska, nr telefonu, preferowanego terminu dyżuru, a także krótki opis tematu problemu prawnego.
 5. Zgłoszenie powinno zostać przesłane najpóźniej do godziny 16 dnia poprzedzającego termin dyżuru. W przypadku, gdy Usługodawca nie otrzyma żadnych zgłoszeń w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, dyżur zostaje odwołany.
 6. Potwierdzenie rezerwacji terminu dyżuru następuje w zwrotnej wiadomości e-mail od Usługodawcy.
 7. Na czas epidemii COVID-19 dyżury odbywają się w formie zdalnej. Kontakt z radcą prawnym możliwy będzie telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz programu Skype.
 8. Godzina obsługi w ramach dyżuru jest zgodna z obowiązującym cennikiem Usługodawcy. Cena za pierwszą godzinę obsługi jest stała, niezależnie od faktycznego czasu poświęconego przez prawnika na poradę. Jeżeli realizacja porady trwa ponad jedną godzinę, wynagrodzenie należne Usługodawcy za każdą kolejną godzinę obliczane jest proporcjonalnie do ilości czasu poświęconego na realizację porady.
 9. Usługodawca przyjmuje płatności także w BPLN.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 11. Administratorem danych osobowych Barterowiczów korzystających z dyżurów jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu realizacji zawartej umowy. Po zakończeniu umowy dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (obrona przed roszczeniami oraz dochodzenie roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku dokumentów księgowych, do momentu upływu okresu wskazanego w przepisach prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom firmy, dostawcy usług poczty elektronicznej oraz prawnikowi udzielającemu porad. Podanie wymaganych danych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi skorzystanie z porad prawnych. przysługują Państwu prawa do dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, żądania przeniesienia danych, a także do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X