Regulamin

Artykuł 1. Postanowienia ogólne.

 1. Funkcjonowanie Barter Klubu opiera się o istnienie grupy przedsiębiorców działających w ramach Barter Klubu i realizujących wymianę barterową, gdzie oprócz możliwości budowania nowych kontaktów biznesowych, Barterowicze odnoszą wymierne korzyści finansowe.
 2. Administrator jest organizatorem Barter Klubu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, poprzez tworzenie wspólnego portalu informacyjnego, tworzenie struktur organizacyjnych, marketing oraz administrowanie Kontami Barterowiczów.

 

Artykuł 2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – Barter Klub S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Małopanewska 18/6, 54-220 Wrocław; NIP: 899-277-09-74; REGON: 362014266, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000595337, kapitał zakładowy: 100 000zł wpłacony w całości.
 2. Barter Klub – prowadzony przez Administratora biznesowy klub networkingowy, w którym funkcjonuje internetowa platforma umożliwiająca Barterowiczom dokonywanie transakcji handlowych w formie wymiany barterowej.
 3. Barterowicz – posiadająca ważną umowę o przystąpieniu do Barter Klubu osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub rolnik, zaakceptowany przez Administratora, który zastrzega sobie prawo akceptacji bądź odmowy członkostwa i nie jest zobligowany do uzasadniania swej decyzji.
 4. BPLN – nie stanowiąca jednostki monetarnej umowna jednostka rozliczeniowa funkcjonująca wewnątrz Barter Klubu, mająca na celu ułatwienie dokonywania wzajemnych rozliczeń przez Barterowiczów. BPLN jest zapisem księgowym stanowiący równowartość złotego polskiego i nie jest wymienialny w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze.
 5. Broker Barter Klubu – podmiot, który zawarł z Administratorem umowę o współpracy, na mocy której została mu powierzona funkcja osoby wprowadzającej nowych przedsiębiorców do Barter Klubu oraz wspomagającej Barterowiczów w sprawach związanych z działalnością Barter Klubu. Wyróżnia się Brokerów Krajowych, Brokerów Licencjonowanych oraz Brokerów.
 6. Broker Krajowy – współpracownik Administratora odpowiedzialny za ogólnopolską dystrybucję informacji, działający na terenie całego kraju.
 7. Broker Licencjonowany – współpracownik Administratora, który uzyskał jego licencję na wykonywanie funkcji Brokera Barter Klubu na danym obszarze geograficznym kraju.
 8. Broker– współpracownik Administratora, który wspomaga działanie Brokerów Krajowych oraz Licencjonowanych.
 9. Grupa – grupa Barterowiczów funkcjonująca w ramach Barter Klubu, zaakceptowana przez Administratora. Grupa może funkcjonować na danym terytorium kraju, bądź też wyróżniać się w inny sposób.
 10. Konto – należące do Barterowicza konto rozliczeniowe wszystkich dokonanych przez niego transakcji barterowych, których wartość odzwierciedlona jest w BPLN. Konto zakładane jest w serwisie www.barterklub.pl przez Administratora.
 11. Limit konta – maksymalna wartość wymiany, pojemność Konta – określana przez Barterowicza w Umowie, możliwa do zmiany na wniosek Barterowicza za zgodą Administratora.
 12. Prowizja marketingowa – prowizja w wysokości określonej w Umowie. Prowizja naliczana jest tylko od transakcji handlowych zapisanych w formie elektronicznej na Koncie.
 13. Opłata członkowska – opłata Barterowicza za pierwszy rok obowiązywania Umowy, której wysokość określona jest w Umowie.
 14. Opłata roczna – roczny koszt uczestnictwa w Barter Klubie, którego wysokość określona jest w Umowie, ponoszony za każdy kolejny rok obowiązywania i realizowania Umowy. Opłata ta nie jest pobierana za pierwszy rok uczestnictwa w Barter Klubie, za który pobierana jest Opłata członkowska.
 15. Polityka prywatności – polityka prywatności Barter Klubu, opublikowana na stronie www.barterklub.pl/polityka-prywatnosci/
 16. Spotkanie lokalne – organizowane przez Administratora cykliczne spotkania networkingowe Barterowiczów oraz potencjalnych członków Barter Klubu.
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin Barter Klubu, opublikowany na stronie www.barterklub.pl/regulamin
 18. Transakcje – umowy cywilnoprawne zawierane pomiędzy Barterowiczami na zasadach wskazanych w art. 4 Regulaminu, w których formą rozliczenia jest wymiana barterowa.
 19. Umowa – umowa przystąpienia do Barter Klubu, łącząca Administratora z każdym z Barterowiczów.
 20. Transakcje cykliczne – są to wzajemne umowy o rozliczeniu transakcji handlowej w grupie co najmniej dwóch uczestników Barter Klubu, którzy okresowo dokonują wzajemnych płatności w ramach grupy; transakcje te bezpośrednio zestawia Broker Barter Klubu ustalając ze stronami warunki ich rozliczeń w ramach Barter Klubu.

 

Artykuł 3. Warunki uczestnictwa

 1. Barterowiczom nie wolno korzystać z Kont innych Barterowiczów oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadku udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Barterowicza do działania w jego imieniu.
 2. Barterowicz, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej, ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania osób trzecich podejmowane w ramach Barter Klubu.
 3. Barterowicz powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Administratora w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone.

 

Artykuł 4. Transakcje

 1. Administrator umożliwia Barterowiczom zawieranie między sobą umów cywilnoprawnych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i w tym celu udostępnia im odpowiednie narzędzia systemowe. Administrator nie jest stroną Transakcji zawieranych pomiędzy Barterowiczami i nie gwarantuje, że Uczestnicy mają możliwość zawarcia i wykonania Transakcji.
 2. Proponowane przez Barterowiczów ceny jak i inne warunki Transakcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich pozostałych Barterowiczów
 3. Barterowicze zobowiązują się do niezawierania Transakcji, przedmiotem których są towary i usługi, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
 4. W szczególności zabronione jest zawieranie Transakcji, bądź dążenie do zawarcia Transakcji, przedmiotem których są:
  • Przedmioty zawierające treści pornograficzne;
  • Przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i światopoglądowych;
  • Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
  • Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
  • Niebezpieczne substancje chemiczne oraz materiały wybuchowe i pirotechniczne;
  • Narkotyki, substancje psychotropowe, środki odurzające;
  • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
  • Organy ludzkie lub zwierzęce;
  • Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi; k. Produkty podrobione (tzw. podróbki);
  • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
  • Oprogramowanie naruszające licencję producenta oraz oprogramowanie w wersji testowej;
  • Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
  • Adresy stron internetowych, informacje i porady, które nie mają charakteru usługowego.
  • Dostęp do stron torrentowych, erotycznych/pornograficznych oraz konta w bezpłatnych serwisach internetowych.
  • Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
  • Motoryzacyjne programy serwisowe;
  • Bazy danych (w tym dane osobowe lub listy adresów e-mail);
  • Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
  • Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
  • Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
  • Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
  • Broń i amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji oraz miotacze gazu.;
  • Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano oraz pojazdy bez dokumentów.
  • Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup Towarów poza Barter Klubem.
  • Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.
  • Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki).
  • Złoto w postaci sztabek, monet bądź złomu złotniczego oraz srebro lokacyjne
 5. Towary oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 3 i 4, nie mogą być oferowane wraz z innymi towarami oraz usługami jako bezpłatny dodatek (gratis)
 6. Aby wystawić ofertę w ramach Barter Klubu, Barterowicz powinien stworzyć jej opis. W tym celu Barterowicz powinien wypełnić dostępny na stosownej stronie Barter Klubu formularz. Tworząc opis oferty, Barterowicz określa ogół warunków Transakcji.
 7. Wystawiając ofertę w ramach Barter Klubu Barterowicz wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych Barter Klubu bądź w innych serwisach internetowych prowadzonych przez Administratora i jego partnerów.
 8. Brak wystawionej przez Barterowicza oferty na stronie Barter Klubu oznacza, że cała oferta widoczna na stronie www. Barterowicza i związana z jego działalnością jest dostępna w ramach wymiany barterowej.

 

Artykuł 5. Rola Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Barterowiczów w ramach Barter Klubu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie zawartych przez nich Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Barterowiczów oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów oraz świadczonych usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Barterowiczów. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za niezawarcie przez Barterowiczów Transakcji.
 2. Administrator nie weryfikuje towarów oraz usług oferowanych przez Barterowiczów.
 3. Administrator może usunąć daną ofertę w przypadku, gdy narusza ona postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływa na dobre imię Barter Klubu. Wskutek usunięcia oferty informacje dotyczące tej oferty (w szczególności treść zawarta w opisie) przestają być dostępne na stronie www. Barter Klubu.
 4. W przypadku, gdy działania Barterowicza naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Barter Klubu, w inny sposób szkodzą Barter Klubowi bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Barterowicza w ramach Barter Klubu wymagają dodatkowej weryfikacji danych, Administrator może:
  – zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto;
  – ograniczyć na czas określony lub nieokreślony dane funkcjonalności Konta;
  – uzależnić uczestniczenie w Barter Klubie od potwierdzenia przez Barterowicza jego wiarygodności innymi dowodami.
 5. Niezależnie od zawieszenia Konta Barterowicz ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.
 6. W przypadku zawieszenia Konta Barterowicz posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Barter Klubu.
 7. Barterowicz, w przypadku gdy Konto, z którego korzystał, jest zawieszone, nie może w tym czasie ponownie zarejestrować Konta bądź korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Administratora. Administrator może odmówić Barterowiczowi kolejnej rejestracji i korzystania z Konta także wówczas, gdy jakiekolwiek Konto, z którego Barterowicz korzystał, było zawieszone w przeszłości.

 

Artykuł 6. Prawa i obowiązki Barterowicza

 1. Do obowiązków każdego Barterowicza należy:
  1. niezwłoczne poinformowanie Administratora o każdej zmianie adresu, pod rygorem skutecznego doręczenia korespondencji na dotychczasowy podany przez Barterowicza adres, oraz o każdej zmianie osób uprawnionych do reprezentacji Barterowicza,
  2. akceptowanie 100% rozliczeń w BPLN do maksymalnego Limitu konta w BPLN, którego wysokość jest wpisana do Umowy. Przy braku uzupełnienia Umowy w tym zakresie jest ona ważna, a Limit konta wynosi standardowo 2000 BPLN. Limit konta może być inny niż ustalony w Umowie na wniosek Barterowicza zgłoszony Administratorowi i za jego zgodą.
  3. obowiązkowe przyjmowanie środków BPLN do maksymalnego Limitu konta w BPLN jeżeli z informacji w systemie administrowanym przez Administratora wynika możliwość przyjęcia przez Barterowicza BPLN;
  4. obowiązkowe zamieszczenie wizytówki i oferty swojej firmy na stronie www. Barter Klubu w miejscu do tego przeznaczonym, jeśli materiały do wizytówki nie zostaną dostarczone w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy wizytówka zostanie przygotowana na podstawie materiałów pozyskanych przez Barter Klub, a klubowicz zostanie obciążony opłatą w wysokości 300 złotych netto za jej przygotowanie,
  5. akceptowanie przesyłania ofert i ogłoszeń drogą elektroniczną,
  6. niezwłoczne rozliczanie Transakcji,
  7. aktywne korzystanie z Barter Klubu przy współpracy z Brokerem,
  8. niezawyżanie ceny sprzedaży towarów i usług w odniesieniu do cen sprzedaży w PLN,
  9. potwierdzanie Transakcji odpowiednimi dokumentami księgowymi, zgodnie z przepisami prawa,
  10. terminowe wnoszenie opłat za udział w spotkaniach. Klubowiczka (klubowicz), która/y potwierdzi swoją obecność na spotkaniu lokalnym i nie odwoła jej do godziny 12-tej dnia poprzedniego zobowiązana/y jest do zapłaty za udział w spotkaniu niezależnie od tego czy fizycznie w nim uczestniczyła/ł. Klubowiczka (klubowicz), która/y potwierdzi swoją obecność na konferencji i nie odwoła jej w wyznaczonym terminie zobowiązana/y jest do zapłaty za udział w konferencji niezależnie od tego czy fizycznie w niej uczestniczyła/ł.
 2. Do praw Barterowicza należy:
  1. wpisanie swojej działalności gospodarczej do bazy danych na www.barterklub.pl oraz na innych stronach internetowych prowadzonych przez Administratora, służących realizacji Umowy,
  2. publikacja nielimitowanej ilości ofert handlowych oraz pomoc merytoryczna Brokera Krajowego przy ich tworzeniu,
  3. edukacja ze strony właściwego Brokera Barter Klubu,
  4. odpłatny udział w organizowanych Spotkaniach lokalnych,
  5. możliwość wnioskowania o zmianę Limitu konta,
  6. wygaszanie własnych ofert publikowanych na stronie www.barterklub.pl oraz na innych stronach internetowych prowadzonych przez Administratora, służących realizacji Umowy,
  7. zgłaszanie do Administratora zauważonych nieprawidłowości w działaniu Barter Klubu oraz nierzetelności innych Barterowiczów,
  8. upoważnienie wskazanego przez Administratora podmiotu do dokonania na rzecz Barterowicza transakcji w ramach innych platform wymiany barterowej,
  9. odpłatny udział w organizowanych przez Administratora lub Brokerów Barter Klubu imprezach, takich jak targi barterowe, szkolenia, konferencje i inne
  10. przynależność do Grupy funkcjonującej w ramach Barter Klubu. Barterowicz wybiera Grupę, do której chce przynależeć, w momencie podpisywania Umowy. W ramach każdej Grupy obowiązuje wyłączność branżowa rozumiana jako wyłączność na promowanie danej kategorii produktów i usług w ramach Grupy. Akcjonariuszom posiadającym co najmniej 5 % akcji Barter Klub S.A. przysługuje wyłączność branżowa w ramach całego Barter Klubu.
  11. w przypadku, gdy Barterowicz nie należy do żadnej Grupy: posiadanie wizytówki na stronie Barter Klubu, posiadanie Konta, możliwość uczestnictwa na 1 spotkaniu każdej z Grup i branie udziału w spotkaniach wszystkich Barterowiczów

 

Artykuł 7. Prawa i obowiązki Administrator

 1. Do obowiązków Administratora należy:
  1. ewidencjonowanie rozliczeń Barterowiczów w systemie informatycznym Barter Klubu,
  2. zachowanie zapisu Transakcji w formie elektronicznej oraz Umów o rozliczeniu transakcji handlowych przez okres co najmniej 5 lat,
  3. publikowanie na stronie internetowej informacji o Uczestniku,
  4. prowadzenie korespondencji z Barterowiczami w formie telefonicznej i elektronicznej,
  5. organizowanie Spotkań lokalnych,
  6. promocja i rozwój Barter Klubu realizowane głównie przez aktywny marketing, wyszukiwanie i wprowadzanie nowych Barterowiczów;
  7. przyznanie Barterowiczowi rabatu na Opłatę roczną
   – w wysokości 50% w przypadku, gdy zarejestrowano na Koncie obrót w skali roku w wysokości co najmniej 20 krotności Opłaty rocznej
   – w wysokości 10% w przypadku, gdy Barterowicz skutecznie polecił innego uczestnika systemu
   – w wysokości maksymalnie 50% w przypadku gdy Barterowicz pełni funkcję zleconą przez Zarząd Spółki
 2. Do praw Administratora należy:
  1. obciążanie Konta płatnościami przewidzianymi w Umowie oraz Regulaminie,
  2. pobieranie w BPLN opłat z Konta do kwoty w wysokości 100 BPLN,
  3. badanie aktywności Barterowiczów oraz dokonywanie oceny tej aktywności,
  4. przydzielanie Barterowiczom, za ich zgodą, dodatkowych funkcji w Barter Klubie,
  5. przyznawanie Barterowiczom debetowego limitu zakupów („DLZ”), stanowiącego formę kredytu kupieckiego. Przyznanie DLZ następuje na warunkach określonych przez Administratora w odrębnej umowie zawieranej z Barterowiczem,
  6. wskazanie podmiotu, który może być upoważniany przez Barterowiczów do dokonywania na ich rzecz transakcji w ramach innych platform wymiany barterowej,
  7. w przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności określonych w Umowie:
   • zawieszenie w prawach Barterowicza, w tym zablokowanie jego Konta,
   • zażądanie natychmiastowego zwrotu wykorzystanego DLZ,
   • wygaszenie ofert publikowanych na stronie www.barterklub.pl,
   • obciążenie konsekwencjami finansowymi z tytułu opóźnienia w płatnościach, określonymi w Umowie,
  8. Odblokowanie Konta następuje po rozliczeniu przez Barterowicza wszystkich zaległości płatniczych oraz uiszczeniu opłaty za odblokowanie Konta w wysokości 50,00 PLN netto, na podstawie wystawionej faktury.

 

Artykuł 8. Inne obowiązki Barterowiczów

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Barterowiczów w ramach Barter Klubu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
 2. Barterowicze powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o dokonanych Transakcjach.
 3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronie internetowej Barter Klubu stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub Barterowiczów. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 4. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Barter Klubu materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Umowy, Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora oraz Barterowiczów. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Barter Klubie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.

 

Artykuł 9. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną

 1. Administrator przesyła Barterowiczom faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność treści.
 2. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format). Do podglądu oraz weryfikacji przesłanej faktury służą następujące programy, które Barterowicz pobierze i zainstaluje we własnym zakresie: bezpłatne oprogramowanie („Adobe Acrobat Reader”).
 3. Barterowicze zobowiązani są do przechowywania otrzymanych faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Faktura w formie elektronicznej będzie dostarczana do Barterowiczom z adresu biuro@barterklub.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem, że Barter Klub S.A. dysponuje poprawnym adresem poczty elektronicznej Barterowicza). W trosce o wyeliminowanie wszelkich błędów związanych z adresem email przesyłanie Faktur odbywać się będzie na wskazany przez Barterowicza adres w Umowie. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą faktury, może być dokonana przez Barterowicza w sposób elektroniczny, przez przesłanie poprawnej informacji na adres biuro@barterklub.pl. W przypadku gdy, Barterowicz nie powiadomi Barter Klub S.A. o zmianie adresu e-mail, wszelka korespondencja kierowana na dotychczasowy adres e-mail jest uważana za prawidłowo doręczoną i wywołuje wszelkie skutki prawne.

 

Artykuł 10. Rozwiązanie Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Umowa może być rozwiązana przez Administratora oraz Barterowicza, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie skuteczne jest na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym zostało złożone.
 3. Przed rozwiązaniem Umowy Barterowicz zobowiązany jest dokonać rozliczenia końcowego, w ten sposób, aby stan salda Konta wynosił 0 (zero) BPLN.
 4. Jeśli na dzień złożenia wypowiedzenia stan Konta Barterowicza wykazuje saldo dodatnie – Barterowicz zobowiązuje się wydać środki zgromadzone na Koncie.
 5. W okresie wypowiedzenia Umowy Barterowicz nie może przyjmować środków barterowych od pozostałych Barterowiczów.
 6. Po wypowiedzeniu Umowy Barterowicz ponosi miesięczny koszt utrzymania Konta w wysokości 100 BPLN netto, do czasu, gdy saldo Konta wyniesie 0 BPLN. Barterowicz wyraża zgodę, by w celu pokrycia należności z tytułu kosztu utrzymania Konta Administrator każdego miesiąca pobierał z jego Konta wartość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 7. Jeśli po zakończeniu Umowy stan Konta Barterowicza wykazuje saldo dodatnie, Barterowicz może wydać środki zgromadzone na Koncie. W takim przypadku Barterowicz może dokonywać transakcji na zasadach opisanych w Umowie i w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Prowizja marketingowa wynosi 5%.
 8. Administrator ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Barterowicz opóźni się z uregulowaniem jakiejkolwiek płatności o co najmniej 30 dni, a także w przypadku dopuszczenia się przez Barterowicza rażącego naruszenia postanowień Umowy bądź Regulaminu, w szczególności zaś gdy Barterowicz nie wywiąże się z obowiązku akceptowania 100% rozliczeń w BPLN do maksymalnego Limitu konta w BPLN.
 9. W sytuacjach opisanych w ustępie 8 niniejszego artykułu Administrator może podjąć decyzję o blokadzie środków zgromadzonych na Koncie.

 

Artykuł 11. Postanowienia końcowe

 1. Administrator może zmienić Regulamin i uruchomić jego nową wersję. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Barter Klubu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 2. Informacje o zmianach w Regulaminie Barter Klubu każdorazowo wysyłane będą na adres mailowy Barterowiczów oraz dostępne na stronie internetowej Barter Klubu.
 3. Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania Umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku
X