Przy wymianie barterowej w grę nie wchodzą żadne pieniądze. Ze tego względu, wydawać się może, że jest to transakcja zwolniona ze standardowych procedur kupna-sprzedaży. Nic bardziej mylnego!

Mimo że firmy dokonują wymiany pomiędzy towarami, usługami lub towarami a usługami, to przebieg takiej wymiany określony jest jasno sprecyzowanymi procedurami. Przede wszystkim wartość wymienianych dóbr musi być finansowo równoważna i ten fakt potwierdzony zostaje przez obie strony. Co więcej, jeśli szacowana cena przedmiotu wymiany odbiega od cen rynkowych podobnych produktów, urząd skarbowy może zakwestionować ważność zawartej umowy barterowej.

We wspomnianej umowie określone muszą zostać strony umowy, przedmiot, który podlega wymianie oraz jego wartość, a także termin, w jakim umowa zostanie sfinalizowana. Poza umową barterową, transakcja zostaje również zaewidencjonowana w księgach rachunkowych. Odbywa się to na zasadach obowiązujących przy umowach kupno-sprzedaż z tą różnicą, że przy barterze każda ze stron jest i nabywcą, i kupującym.

X